<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% ' *** Edit Operations: declare variables Dim MM_editAction Dim MM_abortEdit Dim MM_editQuery Dim MM_editCmd Dim MM_editConnection Dim MM_editTable Dim MM_editRedirectUrl Dim MM_editColumn Dim MM_recordId Dim MM_fieldsStr Dim MM_columnsStr Dim MM_fields Dim MM_columns Dim MM_typeArray Dim MM_formVal Dim MM_delim Dim MM_altVal Dim MM_emptyVal Dim MM_i MM_editAction = CStr(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")) If (Request.QueryString <> "") Then MM_editAction = MM_editAction & "?" & Server.HTMLEncode(Request.QueryString) End If ' boolean to abort record edit MM_abortEdit = false ' query string to execute MM_editQuery = "" %> <% ' *** Insert Record: set variables If (CStr(Request("MM_insert")) = "form1") Then MM_editConnection = MM_dsn_renk_STRING MM_editTable = "eleman" MM_editRedirectUrl = "tamam.asp" MM_fieldsStr = "yetkili|value|tel|value|email|value|dil|value" MM_columnsStr = "yetkili|',none,''|tel|',none,''|email|',none,''|dil|',none,''" ' create the MM_fields and MM_columns arrays MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "|") MM_columns = Split(MM_columnsStr, "|") ' set the form values For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 MM_fields(MM_i+1) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i))) Next ' append the query string to the redirect URL If (MM_editRedirectUrl <> "" And Request.QueryString <> "") Then If (InStr(1, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> "") Then MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString Else MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "&" & Request.QueryString End If End If End If %> <% ' *** Insert Record: construct a sql insert statement and execute it Dim MM_tableValues Dim MM_dbValues If (CStr(Request("MM_insert")) <> "") Then ' create the sql insert statement MM_tableValues = "" MM_dbValues = "" For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 MM_formVal = MM_fields(MM_i+1) MM_typeArray = Split(MM_columns(MM_i+1),",") MM_delim = MM_typeArray(0) If (MM_delim = "none") Then MM_delim = "" MM_altVal = MM_typeArray(1) If (MM_altVal = "none") Then MM_altVal = "" MM_emptyVal = MM_typeArray(2) If (MM_emptyVal = "none") Then MM_emptyVal = "" If (MM_formVal = "") Then MM_formVal = MM_emptyVal Else If (MM_altVal <> "") Then MM_formVal = MM_altVal ElseIf (MM_delim = "'") Then ' escape quotes MM_formVal = "'" & Replace(MM_formVal,"'","''") & "'" Else MM_formVal = MM_delim + MM_formVal + MM_delim End If End If If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then MM_tableValues = MM_tableValues & "," MM_dbValues = MM_dbValues & "," End If MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM_i) MM_dbValues = MM_dbValues & MM_formVal Next MM_editQuery = "insert into " & MM_editTable & " (" & MM_tableValues & ") values (" & MM_dbValues & ")" If (Not MM_abortEdit) Then ' execute the insert Set MM_editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") MM_editCmd.ActiveConnection = MM_editConnection MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery MM_editCmd.Execute MM_editCmd.ActiveConnection.Close If (MM_editRedirectUrl <> "") Then Response.Redirect(MM_editRedirectUrl) End If End If End If %> <% Dim rec_eleman Dim rec_eleman_numRows Set rec_eleman = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rec_eleman.ActiveConnection = MM_dsn_renk_STRING rec_eleman.Source = "SELECT * FROM eleman" rec_eleman.CursorType = 0 rec_eleman.CursorLocation = 2 rec_eleman.LockType = 1 rec_eleman.Open() rec_eleman_numRows = 0 %> BeyogluBeyoglu.Com Siteye Üye Ol
İşletme Üyelik Formu
Ad Soyad
Telefon
Email
Mesajiniz
 


Beyoğlu - Taksim - İstanbul Turkiyenin En Büyük Yerel Reklam Sitesi Olan www.beyoglubeyoglu.com
Tüm Dünyadan Ziyaretçiler Alarak Uyelerine Kazandırmaya Devam Ediyor
Beyoğlu 'na ve Taksim 'e Giriş Noktanız www.beyoglubeyoglu.com
Taksim - Galatasaray - Çiçek Pasajı - Balık Pazarı - Nevizade - Fransız Sokağı - Tünel - Asmalı Mescit - Galata Köprüsü - Eglence Mekanları - Club Bar - Fasıl Mekanları